ใบอนุญาต Forex CySEC กำกับดูแลด้านการบริการ การลงทุน

ใบอนุญาต Forex CySec

ใบอนุญาต Forex CySEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน การทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนได้ โดยดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัสและกลุ่มการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังดูแล บริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ICPAC และ CYPRUS BAR ASSOCIATION

ภารกิจหลัก คือ ให้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน มีการป้องกันและการพัฒนาภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ CySEC ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2544 ในฐานะนิติบุคคลสาธารณะ การดำเนินงานด้านต่างๆ อยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมโครงสร้างความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส

CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission มีวิสัยทัศน์ในด้านการสร้างตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุน

ใบอนุญาต Forex CySEC

ใบอนุญาต กำกับดูแล โบรกเกอร์ Forex

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
eu
Cyprus

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ CySEC

  • เพื่อตรวจสอบและมอบสิทธิ์การใช้งานด้านการดำเนินงานการให้แก่องค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงระงับและเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
  • เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสและของตลาดที่มีการจัดการอื่นๆ ในสาธารณรัฐและธุรกรรมที่ดำเนินการในตลาดเหล่านี้
  • เพื่อรับการร้องขอและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและร้องขอโดยลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ข้อมูลจากบุคคลหรือองค์กรหรือบุคคลตามกฎหมายใดๆ ที่ถือว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็น
  • เพื่อกำหนดบทลงโทษทางการปกครองและทางวินัยตามกฎหมายบัญญัติ
  • เพื่อกำหนดให้มีการยุติการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายตลาดหลักทรัพย์
  • เพื่อนำไปใช้กับศาลที่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้กักตัวหรือตั้งข้อหาหรือแช่แข็งหรือป้องกันการจำหน่ายหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
  • เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสารของ CySEC

ใบอนุญาต Forex

CySEC มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการทำงานในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการศึกษาในเรื่องของตลาดทุนและการบริการด้านการลงทุนและการสนับสนุน ประธานและรองประธานในประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย เช่นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และกรอบการกำกับดูแลและเสนอข้อเสนอแนะต่อประธาน ในการพัฒนาในด้านต่างๆ การส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหานโยบายการสื่อสารการทบทวนสิ่งพิมพ์การประสานงานของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การประชุมและกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบสื่อมวลชนรายวันทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการเงินของ CySEC

ใบอนุญาต Forex

CySEC มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเจรจาและหาข้อสรุปของบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในต่างประเทศ การประสานงานภายในเกี่ยวกับ ESMA และการประสานงานภายนอกเกี่ยวกับการบริการภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่มีอำนาจของภาคการเงินของไซปรัส การส่งเงินของ CySEC เกี่ยวข้องกับหน่วยงานควบคุมที่หลากหลายซึ่งทั้งหมดดำเนินธุรกิจในส่วนย่อยต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเงินและให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันประเภทต่างๆ

ใบอนุญาต CySEC

แผนกนโยบายวิเคราะห์การปฏิบัติทางการตลาดในแต่ละภาคที่แตกต่างกันเหล่านี้ ของเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกฎที่มีอยู่และในกรณีที่จำเป็นแผนกจะเสนอการออกคำแนะนำต่างๆ โดยจะปฏิบัติตามในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีกรอบการกำกับดูแลและที่ได้รับอนุญาตการแก้ไขกฎแห่งชาติที่มีอยู่ เพื่อให้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสัดส่วนและมีการพัฒนา

ใบอนุญาต CySEC

CySEC ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทั้งหน่วยงานด้านหลักทรัพย์และการตลาดแห่งยุโรป (ESMA) ในบริบทนี้ CYSEC มีบทบาทอย่างแข็งขันในการสร้างรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคในแนวทางถาม – ตอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐไซปรัส ทั้งนี้ CySEC ยังมีส่วนร่วมในคณะทำงานของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้วย โดยในกระบวนการกำหนดนโยบายไม่ว่าจะเข้าร่วมโดยตรงหรือผ่านการปรึกษาหารือภายในกับผู้แทนของ CySEC ที่อยู่ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาต CySEC

CySEC เป็นหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานการลงทุน เพื่อให้ BROKER ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังพัฒนาเนื้อหาและข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงานนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ในกรณีต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย หรือร้องเรียนสามารถติดต่อไปได้ที่ลิงค์นี้ >> HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/CYSEC/CONTACT/  

CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission

Office Address 19, Diagorou 1097, Nicosia, ไซปรัส

CySEC Chairman’s Office
chairman@cysec.gov.cy

CySEC Vice-Chairman’s Office
vice-chairman@cysec.gov.cy

Telephone: +357 22506600
Fax: +357 22506700

สรุป ใบอนุญาต Forex CySEC

ใบอนุญาต Forex CySEC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน การทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนได้ โดยดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัส CYPRUS ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2544 ในฐานะนิติบุคคลสาธารณะ