รางวัลกิจกรรม Forex เดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผล

01/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11249

Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  98%

$5
RallyPips

ACC: 8758957  92%

$3
Zoo

ACC: 8759736  87%

$2
Zoo 8759736 87%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 63%
Phum Min 34144160
RallyPips 8758957 92%
Dukdik 10677913 64%
Kamonpop Meeraluk 8820967 82%
Teerapong Mardsatool 7384227 78%
tay 49052789
BunnyFX 43082137
Zang 55045609
Jaaeae 55044577
Pitak Chaiwud 24171851 98%
KengForex 55067312
Winai Jaiwai 54036882

ประกาศผล

02/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11847

Winai Jaiwai

ACC: 8828646  99%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  96%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453  94%

$2
Dukdik 10677913 66%
Phum Min 34144160
Pitak Chaiwud 24171851 96%
Teerapong Mardsatool 7384227 80%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 61%
tay 7361876 71%
Zoo 8759736 89%
Jaaeae 24178604 57%
RallyPips 8758957 90%
Zang 39002036 89%
Winai Jaiwai 8828646 99%
BunnyFX 24174453 94%
Kamonpop Meeraluk 8820967 80%
KengForex 55067312

ประกาศผล

03/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12346

Winai Jaiwai

ACC: 8828646  100%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  95%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453  93%

$2
Phum Min 8673085 61%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 60%
Dukdik 10677913 67%
Winai Jaiwai 8828646 100%
tay 7361876 70%
RallyPips 8758957 89%
Jaaeae 24178604 58%
Zang 39002036 90%
Zoo 8759736 90%
BunnyFX 24174453 93%
KengForex 55067312
Teerapong Mardsatool 7384227 81%
Pitak Chaiwud 24171851 95%
Kamonpop Meeraluk 8820967 79%

ประกาศผล

04/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13351

Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  100%

$5
BunnyFX

ACC: 24174453  98%

$3
Winai Jaiwai

ACC: 8828646  95%

$2
tay 7361876 75%
Jaaeae 241787604
Zoo 8759736 85%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 65%
Phum Min 8673085 66%
RallyPips 8758957 94%
BunnyFX 24174453 98%
Zang 39002036 85%
KengForex 24047812 61%
Teerapong Mardsatool 7384227 76%
Dukdik 10677913 62%
Pitak Chaiwud 24171851 100%
Winai Jaiwai 8828646 95%
Tee Naja 14108376 75%
Kamonpop Meeraluk 8820967 84%

ประกาศผล

05/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12908

Jaaeae

ACC: 24178604  96%

$5
KengForex

ACC: 24047812  96%

$3
Dukdik

ACC: 10677913  95%

$2
RallyPips 8758957 51%
Phum Min 8673085 77%
Dukdik 10677913 95%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 78%
tay 7361876 68%
Jaaeae 24178604 96%
BunnyFX 24174453 55%
Zoo 8759736 72%
Zang 39002036 72%
Winai Jaiwai 8828646 62%
Teerapong Mardsatool 57025210
Tee Naja 14108376 68%
KengForex 24047812 96%
Pitak Chaiwud 24171851 57%
Kamonpop Meeraluk 8820967 59%

ประกาศผล

08/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13038

Zoo

ACC: 8759736  98%

$5
Zang

ACC: 39002036  98%

$3
Gvsgvb Gv..

ACC: 11003241  97%

$2
Winai Jaiwai 8828646 92%
Dukdik 10677913 75%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 52%
Pitak Chaiwud 54171851
Phum Min 8673085 53%
Zoo 8759736 98%
RallyPips 8758957 81%
KengForex 24047812 74%
Teerapong Mardsatool 57025210
Tee Naja 14108376 62%
tay 7361876 62%
Jaaeae 24178604 66%
Zang 39002036 98%
BunnyFX 24174453 85%
Gvsgvb Gvwergrweg 11003241 97%
Kamonpop Meeraluk 8820967 71%

ประกาศผล

09/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13319

Dukdik

ACC: 10677913  94%

$5
KengForex

ACC: 24047812  93%

$3
Jaaeae

ACC: 24178604  85%

$2
Phum Min 8673085 66%
Tee Naja 14108376 57%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 67%
Zoo 8759736 83%
RallyPips 8758957 62%
Pitak Chaiwud 24171851 68%
Winai Jaiwai 8828646 73%
KengForex 24047812 93%
Dukdik 10677913 94%
tay 7371877 58%
BunnyFX 24174453 66%
Jaaeae 24178604 85%
Zang 39002036 83%
Teerapong Mardsatool 57025210

ประกาศผล

10/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13664

Manat Phusrisalap

ACC: 3034668  96%

$5
RallyPips

ACC: 8758957  93%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453  89%

$2
KengForex 24047812 52%
Tee Naja 14108376 88%
Pitak Chaiwud 24171851 87%
RallyPips 8758957 93%
Dukdik 10677913 51%
Teerapong Mardsatool 57025210
Manat Phusrisalap 3034668 96%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 78%
Zoo 8759736 72%
Dondo Chokdee 24182628 64%
Winai Jaiwai 8828646 82%
Phum Min 8673085 79%
tay 7371877 87%
Jaaeae 24178604 60%
BunnyFX 24174453 89%
Zang 24178608 56%

ประกาศผล

11/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12875

Tee Naja

ACC: 14108376  99%

$5
tay

ACC: 7371877  98%

$3
Kamonpop Me..

ACC: 8820967  92%

$2
Dukdik 10677913 62%
Pitak Chaiwud 24171851 76%
tay 7371877 98%
Winai Jaiwai 8828646 71%
Zang 24178608 67%
BunnyFX 24174453 78%
Jaaeae 24181899 76%
Tee Naja 14108376 99%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 89%
Zoo 8759736 61%
RallyPips 8758957 82%
Phum Min 8673085 90%
KengForex 24047812 63%
Kamonpop Meeraluk 8820967 92%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 51%
Dondo Chokdee 24182628 53%
Teerapong Mardsatool 54132223

ประกาศผล

12/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12548

Winai Jaiwai

ACC: 8828646  98%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  97%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453  95%

$2
Winai Jaiwai 8828646 98%
Dukdik 10677913 65%
RallyPips 8758957 91%
Tee Naja 14108376 72%
Pitak Chaiwud 24171851 97%
Phum Min 8673085 63%
Zoo 8759736 88%
Teerapong Mardsatool 7384227 79%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 62%
KengForex 24047812 64%
tay 7371877 71%
Jaaeae 24181899 51%
Zang 24178608 60%
BunnyFX 24174453 95%
Dondo Chokdee 24182628 80%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 76%
Kamonpop Meeraluk 8820967 81%

ประกาศผล

15/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13372

Tee Naja

ACC: 14108376  96%

$5
tay

ACC: 7371877  95%

$3
Kamonpop Me..

ACC: 8820967  95%

$2
Pitak Chaiwud 24171851 79%
Dukdik 10677913 59%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 86%
RallyPips 8758957 85%
Tee Naja 14108376 96%
Phum Min 8673085 87%
Zoo 8759736 64%
KengForex 24047812 60%
tay 7371877 95%
Jaaeae 24181899 73%
BunnyFX 24174453 81%
Zang 24178608 64%
Winai Jaiwai 8828646 74%
Kamonpop Meeraluk 8820967 95%
Teerapong Mardsatool 7384227 55%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 52%

ประกาศผล

16/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12646

Winai Jaiwai

ACC: 8828646  100%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  95%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453  93%

$2
Phum Min 8673085 61%
tay 7371877 69%
Dukdik 10677913 67%
RallyPips 8758957 89%
Jaaeae 24181899 53%
Zang 24178608 62%
BunnyFX 24174453 93%
Zoo 8759736 90%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 78%
Teerapong Mardsatool 7384227 81%
Pitak Chaiwud 24171851 95%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 60%
Tee Naja 14108376 70%
KengForex 24047812 66%
Winai Jaiwai 8828646 100%

ประกาศผล

17/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12416

Dukdik

ACC: 10677913  97%

$5
KengForex

ACC: 24047812  96%

$3
Zang

ACC: 24178608  92%

$2
BunnyFX 24174453 63%
Zoo 8759736 80%
Pitak Chaiwud 24171851 65%
Dukdik 10677913 97%
Jaaeae 24181899 83%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 70%
tay 7371877 61%
Zang 24178608 92%
RallyPips 8758957 59%
Tee Naja 14108376 60%
Phum Min 8673085 69%
KengForex 24047812 96%
Winai Jaiwai 8828646 70%
Teerapong Mardsatool 7384227 89%

ประกาศผล

18/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12073

Tee Naja

ACC: 14108376  97%

$5
tay

ACC: 7371877  96%

$3
Kamonpop Me..

ACC: 8820967  94%

$2
Dukdik 10677913 60%
Teerapong Mardsatool 7384227 54%
Phum Min 8673085 88%
RallyPips 8758957 84%
tay 7371877 96%
Zoo 8759736 63%
Jaaeae 24181899 74%
BunnyFX 24174453 80%
Zang 24178608 65%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 51%
Tee Naja 14108376 97%
Pitak Chaiwud 24171851 78%
KengForex 24047812 61%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 87%
Winai Jaiwai 8828646 73%
Kamonpop Meeraluk 8820967 94%

ประกาศผล

19/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11768

Kamonpop Me…

ACC: 8820967  99%

$5
Tee Naja

ACC: 14108376  92%

$3
tay

ACC: 7371877  91%

$2
Winai Jaiwai 8828646 78%
Dukdik 10677913 55%
RallyPips 8758957 89%
Teerapong Mardsatool 7384227 59%
Pitak Chaiwud 24171851 83%
Tee Naja 14108376 92%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 82%
Zoo 8759736 68%
Phum Min 8673085 83%
tay 7371877 91%
BunnyFX 24174453 85%
Zang 24178608 60%
Jaaeae 24181899 69%
KengForex 24047812 56%
Kamonpop Meeraluk 8820967 99%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 56%

ประกาศผล

22/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12774

Tee Naja

ACC: 14108376  98%

$5
tay

ACC: 7371877  97%

$3
Kamonpop Me…

ACC: 8820967  93%

$2
Dukdik 10677913 61%
Phum Min 8673085 89%
RallyPips 8758957 83%
Zoo 8759736 62%
Pitak Chaiwud 24171851 77%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 88%
ศักกริน ดาวร้าย 10755815 59%
Jaaeae 24181899 75%
Zang 24178608 66%
tay 7371877 97%
BunnyFX 24174453 79%
Tee Naja 14108376 98%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 50%
Kamonpop Meeraluk 8820967 93%
Winai Jaiwai 8828646 72%

ประกาศผล

23/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13122

Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  97%

$5
RallyPips

ACC: 8758957  97%

$3
Winai Jaiwai

ACC: 8828646  92%

$2
Phum Min 8673085 69%
Pitak Chaiwud 24171851 97%
Dukdik 10677913 59%
KengForex 24047812 58%
Zoo 8759736 82%
RallyPips 8758957 97%
ศักกริน ดาวร้าย 10755815 61%
Tanat Janpang 24049345 91%
tay 7371877 77%
Tee Naja 14108376 78%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 68%
Kamonpop Meeraluk 8820967 87%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 70%
Teerapong Mardsatool 7384227 73%
Winai Jaiwai 8828646 92%

ประกาศผล

24/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12495

Jaaeae

ACC: 24181899  96%

$5
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 718186  91%

$3
Phum Min

ACC: 8673085  90%

$2
Zoo 8759736 59%
Jaaeae 24181899 96%
tay 7371877 82%
ศักกริน ดาวร้าย 10755815 80%
Zang 24178608 87%
BunnyFX 24174453 58%
Phum Min 8673085 90%
Dukdik 10677913 82%
RallyPips 8758957 62%
Tee Naja 14108376 81%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 91%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 71%
Kamonpop Meeraluk 8820967 72%
Tanat Janpang 24049345 50%
Pitak Chaiwud 24171851 56%
Winai Jaiwai 8828646 51%

ประกาศผล

25/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12176

Tee Naja

ACC: 14108376  100%

$5
tay

ACC: 7371877  99%

$3
Phum Min

ACC: 8673085  91%

$2
tay 7371877 99%
BunnyFX 24174453 77%
KengForex 24047812 64%
Zoo 8759736 60%
RallyPips 8758957 81%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 90%
Tee Naja 14108376 100%
Jaaeae 24181899 77%
Zang 24178608 68%
Dukdik 10677913 63%
Phum Min 8673085 91%
ศักกริน ดาวร้าย 10755815 61%
Kamonpop Meeraluk 8820967 91%
Pitak Chaiwud 24171851 75%
Teerapong Mardsatool 7384227 51%

ประกาศผล

26/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12184

Phum Min

ACC: 8673085  99%

$5
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 718186  98%

$3
tay

ACC: 7371877  93%

$2
Phum Min 8673085 99%
Zoo 8759736 52%
RallyPips 8758957 73%
Dukdik 10677913 71%
KengForex 24047812 72%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 98%
ศักกริน ดาวร้าย 10755815 69%
Jaaeae 24181899 85%
Zang 24178608 76%
BunnyFX 24174453 69%
tay 7371877 93%
Teerapong Mardsatool 7384227 57%
Winai Jaiwai 8828646 62%
Kamonpop Meeraluk 8820967 83%
Pitak Chaiwud 24171851 67%

ประกาศผล

29/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12463

Kamonpop Me..

ACC: 8820967  96%

$5
BunnyFX

ACC: 24174453  90%

$3
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851  88%

$2
Zoo 8759736 73%
KengForex 24047812 51%
Dukdik 10677913 50%
Phum Min 8673085 78%
tay 7371877 86%
Jaaeae 24181899 64%
Zang 24178608 55%
BunnyFX 24174453 90%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 77%
ศักกริน ดาวร้าย 10755815 52%
Kamonpop Meeraluk 8820967 96%
Pitak Chaiwud 24171851 88%
Teerapong Mardsatool 7384227 64%

ประกาศผล

30/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12332

Jaaeae

ACC: 24178604  96%

$5
KengForex

ACC: 24047812  96%

$3
Dukdik

ACC: 10677913  95%

$2
Zoo 8759736 96%
Phum Min 8673085 53%
KengForex 24047812 80%
tay 7371877 55%
Jaaeae 24181899 67%
BunnyFX 24174453 79%
Zang 24178608 76%
Teerapong Mardsatool 7384227 95%
Pitak Chaiwud 24171851

81%

ศักกริน ดาวร้าย 10755815 83%
Dukdik 10677913 81%
RallyPips 8758957 75%
Tee Naja 14108376 56%
ไรเด็น ลาฟราก้า 718186 54%
Winai Jaiwai 8828646 86%
Kamonpop Meeraluk 8820967 65%
Gvsgvb Gvwergrweg 8761324 92%