รางวัลกิจกรรม Forex เดือนพฤษภาคม 2563

รางวัลกิจกรรม Forex

ประกาศผล

01/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.24929

RallyPips

ACC: 55039931  98%

$5
one

ACC: 54109724  95%

$3
pootumvvv

ACC: 54132223  94%

$2
zoo 54132418 89%
RallyPips 55039931 98%
phum2511 34144160 69%
sompron2 54108861 68%
Neo riden 54135016 87%
one 54109724 95%
tay 49052789 60%
Zang 55045609 80%
Jaaeae 55044577 52%
BunnyFX 43082137 92%
CW214 55001600 71%
oumoum 55045491 62%
Nanasi07 54036882 53%
dukdik 55051678 51%
mr.forex 55067312 83%
yingsiam 55054271 58%
tuinui 55000897 68%
dark 48155114 85%
pitakchaiwud 43082222 93%
pootumvvv 54132223 94%
BL A CK 60891656 73%

ประกาศผล

04/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.24291

oumoum

ACC: 55045491  100%

$5
tay

ACC: 49052789  98%

$3
tuinui

ACC: 55000897  94%

$2
Nanasi07 54036882 91%
phum2511 34144160 69%
Neo riden 54135016 75%
RallyPips 55039931 60%
CW214 55001600 91%
tay 49052789 98%
Jaaeae 55044577 86%
pootumvvv 54132223 68%
sompron2 54108861 70%
Zang 55045609 82%
dukdik 55051678 87%
one 54109724 67%
mr.forex 55067312 79%
zoo 54132418 73%
oumoum 55045491 100%
pitakchaiwud 43082222 69%
tuinui 55000897 94%
yingsiam 55054271 80%
dark 48155114 77%
BunnyFX 43082137 54%

ประกาศผล

05/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.24296

tuinui

ACC: 55000897  99%

$5
CW214

ACC: 55001600  96%

$3
oumoum

ACC: 55045491  95%

$2
Nanasi07 54036882 86%
phum2511 34144160 64%
CW214 55001600 96%
dukdik 55051678 82%
RallyPips 55039931 65%
sompron2 54108861 65%
Neo riden 54135016 80%
one 54109724 72%
zoo 54132418 78%
oumoum 55045491 95%
pitakchaiwud 43082222 74%
yingsiam 55054271 75%
tuinui 55000897 99%
dark 48155114 82%
mr.forex 55067312 84%
tay 49052789 93%
Jaaeae 55044577 81%
Zang 55045609 87%
BunnyFX 43082137 59%

ประกาศผล

06/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.23362

sompron2

ACC: 54108861  99%

$5
phum2511

ACC: 34144160  98%

$3
yingsiam

ACC: 55054271  91%

$2
pootumvvv 54132223 61%
mr.forex 55067312 50%
Nanasi07 54036882 80%
Neo riden 54135016 54%
phum2511 34144160 98%
RallyPips 55039931 69%
dukdik 55051678 84%
sompron2 54108861 99%
CW214 55001600 62%
one 54109724 62%
tuinui 55000897 65%
oumoum 55045491 71%
zoo 54132418 56%
yingsiam 55054271 91%
dark 48155114 52%
BunnyFX 43082137 75%
Zang 55045609 53%
Jaaeae 55044577 85%
tay 49052789 73%
pitakchaiwud 43082222 60%

ประกาศผล

07/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.23541

Tay Lertpanya

ACC: 43082137  96%

$5
RallyPips

ACC: 55039931  90%

$3
Chamnan Prombutra

ACC: 55039931  90%

$2
Winai Jaiwai
54036882

59%
Phum Min
34144160 81%
Prasert
55067312 71%
Tanat Janpang
54108861 80%
Katay Lert
49052789 52%
Kittika Lee
55044577 64%
Tay Lertpanya
43082137 96%
RallyPips 55039931 90%
Chamnan Prombutra
55039931 90%
Aunty Ant
54132418 77%
pitakchaiewud 43082222 81%
Teerapong Mardsatool
54132223 82%
ไรเด็น ลาฟราก้า
54135016 75%
Dukdik Dukdik
55000897 56%
Zang Srilert
55045609 68%
Cw214 55001600 59%

ประกาศผล

08/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08384

Winai Jaiwai

ACC: 54036882  98%

$5
Katay Lert

ACC: 49052789  95%

$3
Kittika Lee

ACC: 55044577  93%

$2
Dukdik Dukdik
55000897 87%
Tanat Janpang
54108861 77%
CW214 55001600 84%
Phum Min
34144160 76%
ไรเด็น ลาฟราก้า
54135016 68%
Teerapong Mardsatool
54132223 61%
ศักกริน ดาวร้าย
54109724 60%
Winai Jaiwai
54036882 98%
Prasert 55067312 72%
Aunty Ant
54132418 66%
Katay Lert
49052789 95%
Kittika Lee
55044577 93%
Zang Srilert
55045609 75%
Tay Lertpanya
43082137 53%
pitakchaiewud 43082222 62%

ประกาศผล

11/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08051

Phum Min

ACC: 34144160  91%

$5
Tanat Janpang

ACC: 54108861  90%

$3
ศักกริน ดาวร้าย

ACC: 54109724  73%

$2
Jirat Thongrod
60629283 68%
Phum Min
34144160 91%
Tanat Janpang
54108861 90%
ไรเด็น ลาฟราก้า
54135016 65%
ศักกริน ดาวร้าย
54109724 73%
Teerapong Mardsatool
54132223 72%

ประกาศผล

12/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08451

Phum Min

ACC: 34144160  91%

$5
Tay Trader

ACC: 43082137  86%

$3
Kittika Lee

ACC: 55044577  74%

$2
Phum Min
34144160 91%
Katay Lert
49052789 62%
Kittika Lee
55044577 74%
Zang Srilert
55045609 58%
Tay Trader
43082137 86%
ไรเด็น ลาฟราก้า
54135016 65%
Dukdik 55000897 54%
Aunty Ant
54132418 67%

ประกาศผล

13/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08165

Phum Min

ACC: 34144160  95%

$5
Jaaeae

ACC: 55044577  88%

$3
tay

ACC: 49052789  76%

$2
Phum Min
34144160 95%
Dukdik 55000897 68%
Zoo 54132418 53%
ไรเด็น ลาฟราก้า
54135016 51%
tay 49052789 76%
Zang 55045609 56%
BunnyFX 43082137 72%
Jaaeae 55044577 88%

ประกาศผล

14/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08029

Teerapong Mard..

ACC: 54132223  94%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137  92%

$3
Zoo

ACC: 54132418  89%

$2
Phum Min
34144160 69%
ไรเด็น ลาฟราก้า
54135016 87%
Zoo 54132418 89%
tay 49052789 60%
Zang 55045609 80%
BunnyFX 43082137 92%
Jaaeae 55044577 52%
Dukdik 55000897 68%
Prasert Saksangawong
55067312 83%
Teerapong Mardsatool
54132223 94%
Winai Jaiwai
54036882 53%

ประกาศผล

15/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08179

Jaaeae

ACC: 55044577  98%

$5
tay

ACC: 49052789  90%

$3
Dukdik

ACC: 55000897  82%

$2
Phum Min
34144160 81%
Dukdik 55000897 82%
Zoo 54132418 61%
tay 49052789 90%
Jaaeae 55044577 98%
Zang 55045609 70%
BunnyFX 43082137 58%
RallyPips 55039931 52%
Pitak Chaiwud
43082222 57%

ประกาศผล

18/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09113

ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016  97%

$5
Zang

ACC: 55045609  96%

$3
Zoo

ACC: 54132418  95%

$2
Teerapong Mardsatool 54132223 90%
Phum Min 34144160 53%
tay 49052789 76%
RallyPips 55039931 82%
Dukdik 55000897 84%
Pitak Chaiwud 43082222 91%
Jaaeae 55044577 64%
BunnyFX 43082137 76%
Zang 55045609 96%
Zoo 54132418 95%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 97%
Winai Jaiwai 54036882 69%

ประกาศผล

19/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09215

ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016  99%

$5
Zoo

ACC: 54132418  97%

$3
Zang

ACC: 55045609  94%

$2
Phum Min 34144160 55%
Pitak Chaiwud 43082222 93%
RallyPips 55039931 84%
Dukdik 55000897 82%
Zoo 54132418 97%
Zang 55045609 94%
tay 49052789 74%
BunnyFX 43082137 78%
Jaaeae 55044577 62%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 99%
Teerapong Mardsatool 54132223 92%
Winai Jaiwai 54036882 67%

ประกาศผล

20/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09751

Phum Min

ACC: 34144160  91%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137  86%

$3
RallyPips

ACC: 55039931  80%

$2
Winai Jaiwai 54036882 69%
Phum Min 34144160 91%
Dukdik 55000897 54%
RallyPips 55039931 80%
Pitak Chaiwud 43082222 71%
Zoo 54132418 67%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 65%
Teerapong Mardsatool 54132223 72%
Jaaeae 55044577 74%
Zang 55045609 58%
BunnyFX 43082137 86%
tay 49052789 62%

ประกาศผล

21/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09456

Phum Min

ACC: 34144160  96%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137  81%

$3
Jaaeae

ACC: 55044577  79%

$2
Dukdik 55000897 59%
Phum Min 34144160 96%
RallyPips 55039931 75%
Zoo 54132418 62%
Teerapong Mardsatool 54132223 67%
Tuinui 55051678 78%
tay 49052789 67%
Jaaeae 55044577 79%
Zang 55045609 53%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 60%
BunnyFX 43082137 81%
Winai Jaiwai 54036882 74%
Pitak Chaiwud 43082222 66%

ประกาศผล

22/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09011

Zang

ACC: 55045609  98%

$5
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016  95%

$3
Zoo

ACC: 54132418  93%

$2
Phum Min 34144160 51%
RallyPips 55039931 80%
Dukdik 55000897 86%
tay 49052789 78%
Zoo 54132418 93%
BunnyFX 43082137 74%
Jaaeae 55044577 66%
Zang 55045609 98%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 95%
Tuinui 55051678 67%
Pitak Chaiwud 43082222 89%
Winai Jaiwai 54036882 71%
Teerapong Mardsatool 54132223 88%

ประกาศผล

25/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08939

BunnyFX

ACC: 43082137  98%

$5
RallyPips

ACC: 55039931  92%

$3
Pitak Chaiwud

ACC: 43082222  83%

$2
Phum Min 34144160 79%
RallyPips 55039931 92%
Dukdik 55000897 58%
tay 49052789 50%
Jaaeae 55044577 62%
Zang 55045609 70%
BunnyFX 43082137 98%
Zoo 54132418 79%
Winai Jaiwai 54036882 57%
Pitak Chaiwud 43082222 83%
Tuinui 55051678 61%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 77%
KengForex 55067312 73%

ประกาศผล

26/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09803

Dukdik

ACC: 55000897  94%

$5
Zang

ACC: 55045609  94%

$3
KengForex

ACC: 55067312  91%

$2
Dukdik 55000897 94%
tay 49052789 86%
BunnyFX 43082137 66%
Zang 55045609 94%
Jaaeae 55044577 74%
RallyPips 55039931 72%
Tuinui 55051678 75%
Pitak Chaiwud 43082222 81%
Winai Jaiwai 54036882 79%
Phum Min 34144160 57%
Zoo 54132418 85%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 87%
Teerapong Mardsatool 54132223 80%
KengForex 55067312 91%

ประกาศผล

27/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.10026

Teerapong Mardsatool

ACC: 54132223  97%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 43082222  96%

$3
RallyPips

ACC: 55039931  95%

$2
Phum Min 34144160 66%
RallyPips 55039931 95%
Dukdik 55000897 71%
Winai Jaiwai 54036882 56%
Zoo 54132418 92%
tay 49052789 63%
Jaaeae 55044577 51%
Zang 55045609 83%
BunnyFX 43082137 89%
Tuinui 55051678 52%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 90%
Teerapong Mardsatool 54132223 97%
Pitak Chaiwud 43082222 96%
KengForex 55067312 86%

ประกาศผล

28/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.10754

Phum Min

ACC: 34144160  94%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137  83%

$3
RallyPips

ACC: 55039931  77%

$2
Zoo 54132418 64%
Winai Jaiwai 54036882 72%
Tuinui 55051678 76%
RallyPips 55039931 77%
Teerapong Mardsatool 54132223 69%
Jaaeae 55044577 77%
tay 49052789 65%
Phum Min 34144160 94%
Zang 55045609 55%
BunnyFX 43082137 83%
Dukdik 55000897 57%
Pitak Chaiwud 43082222 68%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 62%
KengForex 55067312 58%

ประกาศผล

29/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11012

KengForex

ACC: 55067312  100%

$5
Zang

ACC: 55045609  97%

$3
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016  96%

$2
tay 49052789 77%
BunnyFX 43082137 75%
Jaaeae 55044577 65%
Zang 55045609 97%
RallyPips 55039931 81%
Phum Min 34144160 52%
Pitak Chaiwud 43082222 90%
Winai Jaiwai 54036882 70%
Zoo 54132418 94%
Tuinui 55051678 66%
ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 96%
Dukdik 55000897 85%
Kamonpop Meeraluk 57024352 60%
KengForex 55067312 100%

Account 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29  

 

RallyPips 55039931 $5 $3 $2 $3 $2 $2 $17

 

one 54109724 $3 $3

 

pootumvvv 54132223 $2 $2

 

oumoum 55045491 $5 $2 $7

 

tay 49052789 $3 $2 $3 $8

 

tuinui 55000897 $2 $5 $7

 

CW214 55001600 $3 $3

 

sompron2 54108861 $5 $5

 

phum2511 34144160 $3 $3

 

yingsiam 55054271 $2 $2+$4

 

TayLertpanya 43082137 $5 $5

 

TayTrader   $3 $3

 

BunnyFX   $3 $3 $3 $5 $3 $17

 

ChamnanPro 55039931 $2 $2

 

WinaiJaiwai 54036882 $5 $5

 

KatayLert 49052789 $3 $3

 

KittikaLee 55044577 $2 $2 $4

 

PhumMin 34144160 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $30

 

TanatJanpang 54108861 $3 $3

 

ศักกิน ดาวร้าย 54109724 $2 $2

 

Jaaeae 55044577 $3 $5 $2 $10+$2

 

TeerapongMard.. 54132223 $5 $5

 

Zoo 54132418 $2 $2 $3 $2 $9

 

Dukdik 55000897 $2 $2 $5 $5 $14+$2

 

Zang 55045609 $3 $5 $3 $3 $17

 

ไรเด็น ลาฟราก้า 54135016 $5 $5 $3 $2 $15

 

Pitak Chaiwud 43082222 $2 $3 $5

 

KengForex 55067312 $2 $5 $7


โบรกเกอร์ Exness