ใบอนุญาต Forex IFSC ผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก

ใบอนุญาต Forex IFSC
ใบอนุญาต Forex IFSC

ใบอนุญาต Forex IFSC – INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก ซึ่งยังรวมถึง BROKER และบริการทางการเงินอื่นๆ อีกด้วย หน่วยงานตั้งอยู่ในประเทศ BELIZE ในทวีปอเมริกากลาง

คณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IFSC จัดตั้งขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 และมีผลบังคับใช้ในปี 2000 เป็นการก่อตั้งตามมาตรฐานสากลมีการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำกล่าวคือเป็นการส่งเสริม ปกป้องและปรับปรุง BELIZE ในฐานะศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ให้การกำกับดูแลที่เหมาะสมและกฎระเบียบของการบริการทางการเงินระหว่างประเทศ มีการกำหนดนโยบายและให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลในการควบคุมการให้บริการดังกล่าว อีกทั้งยังมีการรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ทันเวลาแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใหม่ในบริการเหล่านี้

IFSC

หน้าที่รับผิดชอบหลักๆ ในการตรวจสอบบริการทางการเงินมีดังนี้:

สารบัญ

ใบอนุญาต กำกับดูแล โบรกเกอร์ Forex

International Financial Services Commission (IFSC)
Belize

1. มีหน้าที่ควบคุม

บริการทางการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดและกิจกรรมการจัดการบริการที่ดำเนินการทั้งในและนอก BELIZE เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ BELIZE และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสูงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความวางใจด้านการลงทุน บริการ ล้มละลาย ธุรกิจประกันภัย การจัดการบริษัทและการจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้ยังมีเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

2. มีหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายด้านการบริการทางการเงินระหว่างประเทศและกฎหมายด้านการจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายและคำสั่งของบริษัท ย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ออกโดย IFSC ภายใต้กฎหมายหลักที่เหมาะสม

3. มีหน้าที่ตรวจสอบ

กิจกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชน ต่อต้านธุรกิจบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตที่ดำเนินงานทั้งในและนอก BELIZE  

4. มีหน้าที่อำนวยความสะดวก

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบริหารแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในต่างประเทศหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายของประเทศ BELIZE

5. มีหน้าที่ให้ความรู้และแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ทราบ

บุคคลทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงระบบการกำกับดูแล

6. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่กันและกัน

สำหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศที่จะยังคงแข่งขันและน่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

7. มีหน้าที่ให้คำปรึกษา

รัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำและข้อบังคับของ BELIZE และขอบเขตการกำกับดูแลนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมสำหรับการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมบริการการเงินระหว่างประเทศ BELIZE

ใบอนุญาต Forex

IFSC อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานจากสมาชิกภาครัฐของคณะกรรมาธิการ อธิบดีคณะกรรมาธิการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อธิบดียังเป็นนายทะเบียนของสำนักต่อไปนี้:

  • INTERNATIONAL TRUSTS REGISTRY – บริษัททรัสต์นานาชาติ
  • INTERNATIONAL FOUNDATIONS REGISTRY – มูลนิธิระหว่างประเทศ
  • INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANIES REGISTRY – บริษัทรับผิดจำกัดระหว่างประเทศ
  • BELIZE INTERNATIONAL CORPORATE AFFAIRS REGISTRY – ทะเบียนองค์กรต่างประเทศ
  • INTERNATIONAL MERCHANT MARINE REGISTRY OF BELIZE – ทะเบียนการค้าระหว่างประเทศของผู้ค้า BELIZE
  • PROTECTED CELL COMPANIES REGISTRY – การจดทะเบียนบริษัทที่ได้รับการคุ้มครอง
ใบอนุญาต Forex

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น IFSC ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมาก มีการแนะนำการแก้ไขกฎหมายที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติด้านภาษีโดยรวมใน BELIZE ทั้งนี้ IFSC ยังคงระมัดระวังในการดำเนินการตามระบอบการปกครอง AML / CFT ของ BELIZE ตามความจำเป็น

ดังนั้นหน่วยงานของ IFSC จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้ ผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลกเหล่านี้ ทั้ง BROKER บริษัท นายหน้าและบริการทางการเงินอื่นๆ รวมถึง IFSC ยังต้องรู้รายละเอียดต่างๆ ของ BROKER เช่นปริมาณรายงานทางการเงิน การซื้อขาย ความรับผิดชอบและการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้ BROKER ใดที่มีใบอนุญาตของ IFSC จึงมักจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของตนเองได้ เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือ หากนักลงทุนมีความสงสัยในบริษัทที่ติดต่อสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานของ (IFSC) INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION ได้

IFSC

The International Financial Services Commission (the ‘IFSC’)  is a statutory authority established to regulate and supervise the international financial services sector in Belize.

The Gian C. Gandhi Building
P.O. Box 455
6130 Iguana Avenue,
Mountain View Area,
City of Belmopan, Belize, C. A.

 
info@ifsc.gov.bz
 

501-822-2974

สรุป

ใบอนุญาต Forex IFSC – INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION คือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศ BELIZE ในทวีปอเมริกากลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก จัดตั้งขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆ 1. มีหน้าที่ควบคุม, 2. มีหน้าที่บังคับใช้, 3. มีหน้าที่ตรวจสอบ, 4. มีหน้าที่อำนวยความสะดวก, 5. มีหน้าที่ให้ความรู้และแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ทราบ, 6. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่กันและกัน, 7. มีหน้าที่ให้คำปรึกษา