ข่าว ADP Non-Farm Employment Change และ Non-Farm Payrolls มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change และ Non-Farm Payrolls มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change และ Non-Farm Payrolls มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change และ Non-Farm Payrolls (NFP) เป็นสองรายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา แต่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ดังนี้

1. ผู้จัดทำรายงาน – ADP Non-Farm Employment Change

  • จัดทำโดย ADP Research Institute ร่วมกับ Moody’s Analytics ซึ่งใช้ข้อมูลจากการจัดการเงินเดือนของลูกค้า ADP – Non-Farm Payrolls (NFP) จัดทำโดย Bureau of Labor Statistics (BLS) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

2. ช่วงเวลาการประกาศ – ADP Non-Farm Employment Change

  • ประกาศในวันพุธแรกของทุกเดือน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในภาคเอกชนในเดือนก่อนหน้า – Non-Farm Payrolls (NFP) ประกาศในวันศุกร์แรกของทุกเดือน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐในเดือนก่อนหน้า

3. ขอบเขตข้อมูล – ADP Non-Farm Employment Change

  • ครอบคลุมเฉพาะการจ้างงานในภาคเอกชนที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร – Non-Farm Payrolls (NFP) ครอบคลุมการจ้างงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น อัตราการว่างงาน, ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย, และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง

4. วิธีการรวบรวมข้อมูล – ADP Non-Farm Employment Change

  • ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ ADP ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการเงินเดือนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา – Non-Farm Payrolls (NFP) ใช้ข้อมูลจากการสำรวจสองแบบ คือ การสำรวจครัวเรือน (Household Survey) และการสำรวจสถานประกอบการ (Establishment Survey)

5. การนำไปใช้และผลกระทบ – ADP Non-Farm Employment Change

  • มักถูกใช้เป็นตัวชี้นำเบื้องต้นสำหรับการคาดการณ์รายงาน NFP แต่เนื่องจากมีวิธีการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน บางครั้งข้อมูลอาจไม่สอดคล้องกัน – Non-Farm Payrolls (NFP) ถือเป็นรายงานที่สำคัญที่สุดและได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและละเอียดมากกว่า

สรุป

แม้ว่าทั้งสองรายงานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา แต่รายงาน ADP Non-Farm Employment Change มุ่งเน้นเฉพาะภาคเอกชนและเป็นการคาดการณ์เบื้องต้นสำหรับรายงาน NFP ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งให้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่า รวมถึงการจ้างงานในภาครัฐและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ การรู้จักและเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในการตีความและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจทางการเงิน

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com