ค่าสเปรด spread คืออะไร?

ค่าสเปรด spread คืออะไร?

ค่าสเปรด spread คืออะไร?

ค่าสเปรด (Spread)

คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (BID Price) และราคาเสนอขาย (ASK Price) ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดการเงิน ค่าสเปรดนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในตลาดการเงินและมีความหมายในหลายแง่มุม ดังนี้

1. ต้นทุนการซื้อขาย

ค่าสเปรดเป็นหนึ่งในต้นทุนของการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องรับ โดยทั่วไปจะเป็นกำไรสำหรับโบรกเกอร์หรือตลาดที่ให้บริการการซื้อขาย

2. ความลื่นไหลของตลาด

ค่าสเปรดสามารถบ่งบอกถึงสภาพคล่องของตลาดได้ ตลาดที่มีค่าสเปรดต่ำมักจะมีสภาพคล่องสูง เพราะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากและราคาที่เสนอซื้อและเสนอขายอยู่ใกล้เคียงกัน ในทางกลับกัน ตลาดที่มีค่าสเปรดสูงมักจะมีสภาพคล่องต่ำ

3. ความเสี่ยง

ค่าสเปรดอาจสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน หากตลาดมีความผันผวนสูง ค่าสเปรดอาจกว้างขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณค่าสเปรด

หาก BID Price ของหุ้น A คือ 100 บาท และ ASK Price คือ 102 บาท ค่าสเปรดจะเป็น 2 บาท

รูปแบบของค่าสเปรด

  • Fixed Spread ค่าสเปรดคงที่ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
  • Variable Spread ค่าสเปรดที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ซึ่งอาจกว้างขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง

ค่าสเปรดเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ค้าและนักลงทุนต้องพิจารณาในการทำธุรกรรมในตลาดการเงิน เนื่องจากส่งผลต่อกำไรสุทธิที่จะได้รับจากการซื้อขาย

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com