Volatility คืออะไร?

Volatility คืออะไร?

Volatility คืออะไร?

Volatility คือการวัดความผันผวนหรือความแปรปรวนของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ความผันผวนนี้บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่ราคาสินทรัพย์นั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ประเภทของ Volatility

1. Historical Volatility (ความผันผวนในอดีต)

 • เป็นการวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยปกติจะคำนวณจากข้อมูลราคาที่ผ่านมาในช่วงเวลาหนึ่ง
 • นิยมใช้สูตรคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลตอบแทนรายวัน รายเดือน หรือรายปี

2. Implied Volatility (ความผันผวนโดยนัย)

 • เป็นการคาดการณ์ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในอนาคตที่คาดหมายจากราคาของตัวเลือก (options) ในตลาด
 • มักใช้ในการกำหนดราคาตัวเลือก (Options Pricing) เพื่อประมาณความเสี่ยงที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความสำคัญของ Volatility

การลงทุน

 • นักลงทุนใช้ความผันผวนในการวางแผนการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมักมีความเสี่ยงสูง แต่มักให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำมักมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า

การประกันภัย

 • ในตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) เช่น การซื้อขายตัวเลือก (options) ความผันผวนโดยนัยเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการกำหนดราคาสัญญา

การวิเคราะห์ตลาด

 • นักวิเคราะห์ตลาดใช้ข้อมูลความผันผวนเพื่อประเมินสภาพคล่องและแนวโน้มของตลาด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย

ตัวอย่างการคำนวณ Volatility

สมมติว่ามีราคาหุ้นรายวันดังนี้ 100, 102, 101, 105, 107

 • คำนวณผลตอบแทนรายวัน (Daily Returns)
 • คำนวณค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน
 • คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ซึ่งคือ Historical Volatility

เครื่องมือและดัชนีที่ใช้วัด Volatility

VIX (Volatility Index)

 • ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นดัชนีที่สะท้อนความคาดหมายของความผันผวนในตลาดหุ้นในอีก 30 วันข้างหน้า โดยคำนวณจากราคา Options ของ S&P 500

สรุป

Volatility จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความเสี่ยงและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในหลายด้านของการลงทุนและการวิเคราะห์ทางการเงิน

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com